1

Nhiều chủ nhà chọn giải pháp không che lại trần nhà của họ mà thay vào đó sử dụng các dầm và đoạn tiếp xúc như là các chi tiết thiết kế của phòng khách